דפים - hasaot
כניסה
כתובת: ת.ד 1
טלפון : 08-6598202
פקס : 08-6598206
שעות קבלה:

הסעת תלמידים למוסדות החינוך

בעקבות שאלות רבות, מצד הורים ותושבים, באשר למערך הסעות התלמידים בירוחם להלן תמצית העובדות והנתונים בנושא ההסעות:

משרד החינוך הוא שקובע את כללי הזכאות להסעה ובהתאם לכללים אלו, מתקצב משרד החינוך את הרשויות המקומיות.  על הרשות המקומית חלה החובה לארגן את ההסעות בהתאם לכללי משרד החינוך.

עפ"י כללי משרד החינוך, בירוחם זכאים להסעה רק -20 תלמידים מבית הספר המאוחד המתגוררים בשכונת נווה נוף. כל שאר תלמידי ירוחם אינם זכאים להסעה.

משמעות הדבר שמחלקת החינוך מקבלת תקציב להסעת 20 תלמידים בלבד!

 למרות הכללים הללו החליטה המועצה המקומית ירוחם, להרחיב על חשבונה, את כללי הזכאות,  ולאפשר הסעה מאורגנת לתלמידים המתגוררים בשכונות נווה עמק ונאות הדר. להחלטה זו משמעות כספית כבדה.

הסעה לבית ספר המאוחד

מוסעים התלמידים הזכאים להסעה עפ"י קריטריונים של משרד החינוך :

הזכאים להסעה הינם תלמידים מכיתות א', ב', ג', ד', הגרים בשכונת נווה נוף. כמו כן מוסעים תלמידים לא זכאים שהוריהם שלמו עבור ההסעה.

נא להגיע עם תמונה ליעקב אוחיון במועצה לקבלת כרטיס הסעה.

הסעת גנים 

הילדים הזכאים להסעה הינם ילדי גן רננים וילדי גן סביון הגרים בשכונות נווה העמק ונווה נוף.

הסעות לדימונה

בוקר :  06:30  לישיבה התיכונית. איסוף בתחנות ע"י האוטובוס הצהוב.

          07:30 לבית ספר אפלמן ואולפנה - איסוף בתחנות ע"י האוטובוס הצהוב.

צהרים : חזרה ע"י כרטיסיות אגד. נא להגיע למועצה לקבלת הכרטיסיות.

הסעת מחוננים לדימונה

בימי רביעי בלבד. בשעה 08:00 איסוף בתחנות. ע"י חברת "אירוס ירוחם".

חזרה ממרכז המדעים בדימונה בשעה  13:45 ע"י חברת "אירוס ירוחם". פיזור בתחנות.

 כמי שמופקדים על מערכת החינוך חלה עלינו החובה לבחון מידי שנה את המקורות והצרכים ולקבוע סדרי עדיפויות שיסייעו לקידום מערכת החינוך בירוחם.

בכוונתנו לפתוח סוגיה זו לדיון יחד עם ועד ההורים היישובי ולהגיע להחלטות משותפות.  

להלן לקט מתוך חוזרי מנכ"ל משרד החינוך:

"הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. ההסעות מתבצעות על-פי אמות מידה שנקבעו לצורך כך והמפורטות להלן:

כללי - קני מידה לזכאות
ההסעות מיועדות להביא את התלמידים אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי  שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם.

בסעיפים הבאים מפורטים הנהלים וקני המידה המזכים השתתפות בהסעה:

 

המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה הוא:

   1.  לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל): מ-2 ק"מ

   2. לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: מ-3 ק"מ.

   3. למרות הרחבת חוק חינוך חובה לילדים גילאי 3-4 ביישובים מסוימים אין השתתפות במימון הסעות לילדים אלה,

 עקב בעיות בטיחות הכרוכות בהסעתם.

 

חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה. בכל מקרה, משרד החינוך אינו נוטל חלק בארגון ההסעות, אלא משתתף במימונן בלבד.לא תתבצענה הסעות באורח ישיר על ידי מוסדות חינוך, אלא רק על ידי הרשויות (מקומיות או אזוריות). לפיכך גם לא תועבר שום השתתפות ישירות למוסדות החינוך, אלא רק לרשויות.

 

  השתתפות המשרד תינתן רק עבור מסלולי נסיעה העומדים בקני המידה לזכאות המפורטים בחוזר זה. אישורים אלו ניתנים על ידי ועדת ההסעות המחוזית.
 על הרשות המקומית מוטלת  החובה למצות את אפשרויות ביצוע ההסעה בתחבורה ציבורית, גם אם הדבר מחייב שינוי בשעה של פתיחת הלימודים.

 

הרשות המקומית, תוך שיתוף פעולה עם מנהל בית הספר, תקבע את תחנות האיסוף וההורדה. תחנות אלה תיקבענה במקומות שבהם הילדים לא יוכרחו לחצות כבישים לפני עלייתם על הרכב המסיע ואחרי רדתם ממנו.

 אם תלמידי כל הכיתות מוחזרים לבתיהם באותה שעה, על מנהל בית הספר לקבוע סידורים שיבטיחו כי הילדים שסיימו את לימודיהם לפני תלמידים אחרים ימתינו להסעה תחת השגחה. מנהל בית הספר יקבע לשם כך תורנויות של מורים או של תלמידים מהכיתות הגבוהות או סידורים נאותים אחרים."( חוזר מנכ"ל משרד החינוך)

 

                                                                                                                    נסיעה בטוחה

                                                     עמיר שגב

                                                        מנהל חת"ר